Podmínky služby – Flores Flowers
Tvoj košík
Zavřít
Zavřít
Dole

Podmínky služby

 


Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro internetový obchod FLORES FLOWERS


I. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je internetový obchod FLORES FLOWERS, zastoupen - Ing. Anton Šimál - STYLING . , IČ 17163447, sídlo Čsl. Armády 14, 040 01 zapsaný na Okresním úřadě Košice, Číslo živnostenského rejstříku: 802-4435
a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se rozumí:
· osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
· osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
· osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů ,

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí reklamačního řádu

II. Kupní smlouva


1. Uzavření kupní smlouvy
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email.
Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2. Dodání předmětu koupě
Pokud má prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá .

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujedaném množství, jakosti a provedení.

Pokud není ujedáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

3. Nepřevzetí předmětu koupě.                                                                                                                                                                Ak zákazník tovar neprevezme podľa dohody a tento sa  vráti odosielateľovi, zmluva sa neruší . Smlouva stále platí. To znamená, že odesílatel (internetový obchod FLORES FLOWERS) může vymáhat náklady na dopravu. Odeslání balíku se zbožím 4,50 € a dopravní náklady vrácení zboží 5 €. Celkem 9,50€.

Pokud bylo zboží zaplaceno a spotřebitel zboží nepřevezme, odesílatel vrátí částku za zboží krácenou o částku 9,50 €.III. Bezpečnost a ochrana informací


Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany Flores se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů www.floresflowers.cz/pages/ochrana-osobnych-udajov.


IV.Provozní doba


Objednávky přes internet nebo prostřednictvím personálu prodejce:
Otevírací doba: Otevřeno   Po - Pá: 7:30 - 16:00
Provoz: Flores, Průmyslová 2, 04001 Košice

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby
O provozní době ve dnech připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na www.floresflowers.cz.


V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému FLORES FLOWERS, je FLORES FLOWERS oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. FLORES FLOWERS v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
- u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

VI. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Flores t5>
Zboží by mělo kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu Flores nebo oznámit osobně v provozu Flores, Průmyslová 2, Košice.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceno nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.


Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup
Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku.Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění vady pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z plnění chyby.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu platby zDobírka - Platba kurýrovi při převzetí zboží, na Platba předem v případě, že kupující v minulosti porušil Kupní smlouvu a zboží na DOBÍRKU nepřevzal. Prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu do 3 dnů od přijetí objednávky.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě,
b. platba předem bankovním převodem,
c. platba prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží na výdejním místě (platební kartou),
d. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),
e. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
f. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
FLORES si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

IX. Dodací podmínky


Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
• osobní odběr
• zasílání přepravní službou
• zasílání kurýrem (po Košicích)
• zasílání poštou na adresu či přímo na poštu
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému FLORES FLOWERS nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Ostatní podmínky
V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může FLORES FLOWERS nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti.Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Bez předložení některého z těchto dokladů může FLORES FLOWERS odmítnout zboží vydat.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@floresflowers.sk, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


XI. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi Flores a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na info@floresflowers.cz pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.
Kontaktní informace  info@floresflowers.cz 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2019.


 

.